Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności korzystania z domków i jest integralną częścią umowy.

 2. Dokonanie rezerwacji (wpłaceniu zadatku) Wynajmujący potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu użytkowania domków. Umowę najmu uważa się za zawartą.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie obiektu.

 4. Osoby przebywające na terenie obiektu Cudowny Zakątek zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących BHP bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 5. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych (tel. do kontaktu +48 513 991 040) Okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.

 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku (wpłacenie 30% ceny pobytu) na podane konto w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od dnia rezerwacji drogą mailową pod adresem kontakt@cudnyzakatek.pl lub telefoniczną pod numerem +48 513 991 040 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym przy rezerwacji.

  Pozostałą należność za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu u Właściciela lub osoby upoważnionej.

 7. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulacje rezerwacji wstępnej.

 8. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, lub nie przybycia w planowanym dniu rozpoczęcia pobytu zadatek przepada.

 9. W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja w wysokości 300 zł gotówką i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez właściciela lub osoby upoważnionej obiektu Cudny Zakątek przy wymeldowaniu.

 10. Oprócz opłaty za nocleg pobierana jest opłata miejscowa ( klimatyczna ) w dniu przyjazdu, której wysokość jest  ustalana przez Urząd Miejski we Władysławowie.

 11. Właściciel może dokonać potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych przez Wynajmującego.

 12. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 13. Domki są wynajmowane w systemie tygodniowym (od soboty do soboty)

 14. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. W przypadku braku możliwości przyjazdu lub wyjazdu w terminie wskazanym w regulaminie Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem lub wyjazdem.

  Z chwilą przybycia do obiektu Cudny Zakątek Wynajmujący zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem wynajmowanego przez siebie domku (poprzez sprawdzenie urządzeń znajdujących się w domku.) Niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag do domku w tym do stanu technicznego. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu karty dostępu jest potwierdzeniem, że Wynajmujący nie mam zastrzeżeń co do całego obiektu.

 15. Gość obiektu nie ma prawa przekazywać domku innym osobą, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 16. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nie uprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba wynajmująca domek.(100 zł od osoby za dobę)

 17. Pobyt dzieci do lat 18 na terenie obiektu Cudny Zakątek dozwolony jest pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody w wyniku działania dzieci.

 18. Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Cudny Zakątek zobowiązane są do opuszczenia obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.

 19. Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00

 20. Właściciel obiektu Cudny Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach oraz na terenie obiektu przedmioty wartościowe, środki pieniężne jak i za doznane urazy i szkody spowodowane na zdrowi i majątku trzeciej osoby. Opłata za wynajem nie obejmuje ubezpieczenia.

 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału internetowego i TV

 22. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 23. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking na terenie Cudny Zakątek jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

 24. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie posesji.

 25. Właściciel obiektu Cudny Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz przedmiotów w nim pozostawionych.

 26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel domków może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła . W przypadku opuszczenia obiektu przez Wynajmującego/ Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za pobyt.

 27. Nie przyjmujemy osób nieletnich oraz grup młodzieżowych.
 28. Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela na potrzeby umowy najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Wynajmującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.